Panel logowania
Ju? od 1998 roku oferowane przez nas drewno stanowi filar i ozdob? niezliczonych budynków i budowli wznoszonych przez naszych klientów. W mi?dzyczasie stali?my si? wiod?cym producentem wyrobów drewnianych w naszym rejonie a tak?e w kraju i zagranic?.
 
Nasz? ofert? wyró?nia doskona?a jako??, trwa?o?? i rozs?dna cena.
 
Tartak zajmuje si? kompleksow? obs?ug? inwestycji w zakresie dostaw materia?ów drzewnych dla budownictwa: wi??by dachowej, ?aty, kantówek, tarcicy budowlanej.

G?ównymi odbiorcami naszego towaru w postaci wi??b dachowych i  tarcicy budowlanej s? przede wszystkim lokalne firmy budowlane, developerskie, ciesielskie, generalni wykonawcy jak i równie? klienci indywidualni.
Zak?ad specjalizuje si? równie? w produkcji d?bowych pó?fabrykatów fryzy mozaikowej i parkietowej.

Do?wiadczona kadra zarz?dzaj?ca dok?ada wszelkich stara?, aby w pe?ni zadowoli? naszych kontrahentów. Dokonujemy dok?adnej kontroli ca?ego procesu produkcyjnego pocz?wszy od zakupu drewna w polskich lasach, poprzez ca?y proces technologiczny jego przerobu.

Drewno wycinamy na dwóch trakach ramowych oraz na dwóch trakach ta?mowych, dzi?ki czemu jeste?my w stanie zagwarantowa? ka?demu Klientowi wysok? jako?? ci?cia. Dysponujemy w?asnymi ostrza?kami, rozwierakami, co pozwala nam na ci?g?? kontrol? przygotowywania pi? do ci?cia drewna.

Posiadamy tak?e pe?en kompleks transportowy. Drewno dowozimy w?asnym transportem do klienta i zapewniamy roz?adunek. S?u?ymy przy tym doradztwem i ch?tnie spe?niamy indywidualne ?yczenia ka?dego naszego klienta.
stat4u
O firmieMisjaOfertaCertyfikaty PartnerzyGaleriaKontakt
© 2012 tartakcelow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie NET-PAGE