Panel logowania
POLITYKA ZAK?ADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

NASZ? MISJ? JEST TO ABY KLIENT BY? W PE?NI ZADOWOLONY Z PRODUKOWANYCH PRZEZ NASZ? FIRM? WYROBÓW.

Realizacja misji odbywa si? przez realizacj? nast?puj?cych celów jako?ci:

1. Wprowadzenie i doskonalenie systemu ZAK?ADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI, który zapewni takie organizowanie i nadzorowanie naszych dzia?a? w zakresie produkcji aby efekty naszej pracy odpowiada?y wymogom klientów i spe?nia?y wymagania przepisów prawnych oraz norm obowi?zuj?cych w naszej bran?y.

2. Podnoszenie jako?ci naszych wyrobów dzi?ki:

a) Doskonaleniu wspó?pracy z klientami, w celu poznania ich potrzeb i oczekiwa?;
b) Systematycznemu podnoszeniu poziomu kompetencji i ?wiadomo?ci naszych pracowników;
c) Inwestowaniu w rozwój ?rodków technicznych oraz utrzymywaniu posiadanego wyposa?enie w stanie gwarantuj?cym prawid?owy przebieg produkcji;
d) D??eniu do zwi?kszenia skuteczno?ci organizacji procesu realizacji zamówie?, maj?c na uwadze jego terminowe wykonanie;
e) Doskonaleniu metod weryfikacji dostawców oraz bie??cego monitorowania jako?ci dostaw.
f) Ci?g?emu nadzorowi nad procesem produkcji oraz ci?g?ej kontroli i badaniom wytworzonego wyrobu.

3. U?wiadomienie za?odze, ?e podstawowym obowi?zkiem wszystkich pracowników jest stosowanie zasad okre?lonych w Ksi?dze ZAK?ADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI oraz regu? i sposobów post?powania zawartych w procedurach i instrukcjach systemowych.

4. Wprowadzenie zasady, ?e traktujemy naszych dostawców i klientów z sympati?, szacunkiem i zaufaniem, przy zachowaniu pe?nej wymagalno?ci we wzajemnych zobowi?zaniach.
stat4u
O firmieMisjaOfertaCertyfikaty PartnerzyGaleriaKontakt
© 2012 tartakcelow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie NET-PAGE