Panel logowania
Drewno budowlane
Us?ugi
Pozosta?e
Wi??b? dachow? wykonujemy na podstawie dostarczonego zestawienia, specyfikacji. Do wykonania konstrukcji dachów stosujemy g?ównie drewno ?wierkowe, (na zamówienie z drewna sosnowego lub modrzewiowego). Drewno sortujemy metod? wzrokow?, wg. PN-EN 14081-1, przewa?aj?ca klasa wytrzyma?o?ci to C27. Drewno impregnujemy dwukrotnie poprzez zanurzenie w ?rodku REKON ACQ oraz ?rodku przeciwogniowym KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ.
Posiadamy w sta?ej sprzeda?y tarcic? o grubo?ci 20 i 25 mm., szeroko?ci 80-140mm i d?ugo?ci od 3-5mb. z drewna ?wierkowego o ró?nych klasach jako?ci.
Przeznaczenie: do ró?nego rodzaju zastosowa? w budownictwie (szalunki fundamentów, stropów, itd.).
Na ?yczenie klienta mo?emy tarcic? zaimpregnowa?.
Produkujemy ?aty 4x6 cm o d?ugo?ciach do 5 mb. oraz kontra?aty o wymiarach 2,5x5. Na indywidualne zamówienie wykonujemy ?aty i kontra?aty o dowolnym przekroju i d?ugo?ci. ?aty i kontra?aty standardowo s? impregnowane.
Jeste?my producentami tarcicy suchej, sosnowej.
Wilgotno?? ko?cowa tarcicy wynosi ok. 10%.
W sta?ej sprzeda?y posiadamy tarcic? sosnow?, nie obrzynan? o grubo?ci 50mm oraz 27mm.
Posiadamy w sprzeda?y podbitk? o grubo?ci 14mm/115mm, 19mm/115 lub 141mm. Deski wykonane s? z drewna ?wierkowego w klasie A/B. Deski s? dost?pne w ró?nych d?ugo?ciach wynikaj?cych z w?a?ciwo?ci surowca i wynosz? ok 3-5,4m.
Produkujemy deski pod?ogowe z drewna sosnowego lub ?wierkowego o grubo?ci 27 mm, szeroko?ci krycia 120-140 mm. D?ugo?? staramy si? dopasowa? do wymaga? klienta.
Deski tarasowe wykonujemy z drewna sosnowego lub modrzewiowego o grubo?ci 30 mm, szeroko?ci 120-140mm. D?ugo?? staramy si? dopasowa? do wymaga? klienta. Deska posiada zafazowane kraw?dzie, jest strugana z wszystkich stron. Deski nie s? ryflowane.
Produkcja sztachet odbywa si? wy??cznie na indywidualne zamówienie klienta. Ustalamy d?ugo?ci, przekrój elementu oraz sposób wyko?czenia kraw?dzi.
Najcz??ciej s? zamawiane sztachety o grubo?ci 20 mm szeroko?ci 80mm z przesuszonego drewna sosnowego lub modrzewiowego.
Poprzeczki (np. 50*80) s? dobierane w zale?no?ci od d?ugo?ci prz?s?a i wysoko?ci sztachet.
Wykonujemy us?ug? strugania drewna, z tylu stron ile klient potrzebuje oraz na ??dany wymiar.
Poza tym wykonujemy:
Kraw?dzie proste,
Kraw?dzie zaokr?glone,
Kraw?dzie za?amane,
?wier?wa?ek,
K?townik,
Listwy przypod?ogowe.
stat4u
O firmieMisjaOfertaCertyfikaty PartnerzyGaleriaKontakt
© 2012 tartakcelow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie NET-PAGE